Psykolog Trine Hjorth Bønnerup

Cand.psych.aut. og parterapeut

Trine Hjorth Bønnerup

Cand.psych.aut. og parterapeut

Udtalelser fra klienter

Velkommen

Det er vigtigt for mig at have god tid til de forløb, jeg har igang, så jeg kan sikre kontinuitet og fleksibilitet ift. booking af samtaler. Derfor kan min kalender ind imellem være lukket for tilgang, så jeg ikke får startet for meget op på én gang. Du er dog velkommen til at skrive en besked for at afklare mulighed for opstart eller tid til enkelte sessioner/rådgivningssamtaler, selvom kalenderen ser fuldt booket ud.

I terapiforløbet vil vi starte med at lave en god afklaring af udfordringerne og behovet for hjælp, så vi sikrer, at arbejdet fra start har det rette fokus. Jeg bidrager i samtalerne med ærlighed og tydelig feedback ift. det jeg ser, og skaber en tryg ramme for, at der kan gives indspark til min måde at arbejde på også. Jeg har løbende opmærksomhed på, at vi får omsat terapeutiske erkendelser til konkrete fokuspunkter, som kan føre til ændret hverdagspraksis.

Jeg har mange års erfaring ift. kommunikation og konflikter i relationer. Jeg er derfor trænet i at spotte positive og negative dynamikker og skabe åbninger for dialog om de følelser og ønsker, som ligger bag det fastlåste.
I individuelle forløb arbejder jeg også med at afdække mønstre – bare på det indre psykiske plan. Her kan det handle om at forstå forbindelserne mellem reaktioner, tanker og følelser mere tydeligt og se sammenhængene til de problemer, som opleves i hverdagen.

Jeg tager afsæt i emotionsfokuserede metoder i det terapeutiske arbejde (ISTDP og EFT), men har også solidt kendskab til systemisk/narrativt, kognitivt og mentaliseringsbaseret arbejde. Jeg justerer metoden efter problemstilling og dem jeg sidder i rum med. Jeg får løbende supervision og videreuddannelse, og er i det hele taget optaget af at udvikle min faglighed.
Jeg optager ind imellem mine samtaler og medbringer videoklip til supervision som en måde at kvalitetssikre arbejdet og udvikle mine kompetencer.

Læs mere om hvad jeg tilbyder:

Individuel terapi

Dit afsæt for at søge hjælp kan være, at du oplever ubehagelige symptomer i din hverdag, belastede relationer, følelsesmæssig uro og tankemylder eller blot nysgerrighed for at forstå dig selv og dine reaktioner bedre. Vi vil i første samtale rette fokus mod at forstå og definere dine udfordringer mere tydeligt, hvilket i sig selv skaber en hjælpsom klarhed. Undervejs i samtalerne vil vi også undersøge konkrete situationer, hvor problemet kommer på spil, så vi grundigt kan arbejde med de svære følelser og finde nye veje at gå. Jeg vil spørge ind til mulige sammenhænge til eksempelvis tidligere erfaringer i opvæksten og pege på de forsvarsstrategier, som jeg ser dig benytte. På denne måde kan vi sammen undersøge dine psykologiske strategier og vurdere deres funktion og effekt ift. hvad du i virkeligheden ønsker i dit liv her og nu. Jeg tager i de individuelle samtaler afsæt i metoden ISTDP, men trækker på en række andre metoder også.

Parterapi

Jeg er specialiseret i at hjælpe par med mange forskellige udfordringer. I kan kæmpe med konflikter, svær kommunikation, forskellige ønsker ift. nærhed og intimitet, forældreroller og svigt/utroskab. I kan også føle, at I er kørt lidt fast og ønske mere forebyggende hjælp til at stå stærkere som par. Uanset hvad I henvender jer med, så vil jeg arbejde sammen med jer om at få blik for jeres udviklingspunkter, så I bedre kan håndtere jeres udfordringer og nå jeres fælles ønsker for parforholdet.

Ved at undersøge konkrete eksempler i terapien kan vi få afdækket mere tydeligt, hvad I hver især trigges af og finder svært i relationen. Bag konflikten finder vi ind til de mere sårbare ønsker og værdier, som kan blive klemt, når følelserne kommer i kog. I vil få hjælp til at kommunikere mere ærligt med hinanden, og I vil få blik for, hvor I begge kommer til at påvirke jeres kommunikation i en negativ retning. Vi vil også i samtalerne have fokus på jeres gode øjeblikke og styrkesider som par, og I vil derfor kunne opleve et boost i at få bekræftet jeres kompetencer. I rummet med to personer er det vigtigt, at jeg holder en god arbejdsalliance med jer begge, og at I ikke føler, at jeg forstår den ene mere end den anden. I min kommunikation er jeg konkret og tydelig, hvilket ofte gør, at begge parter hurtigt føler sig trygge i samtalerne.

Jeg arbejder som udgangspunkt med kort interval i de første fire samtaler, hvor jeg foreslår, at vi booker følgende:
– Fælles (opstart og afdækning af udfordringer)
– Individuelle samtaler (med fokus på egen historie og følelsesforvaltning)
– Fælles samtale (Forståelse af negative og positive mønstre)
Herefter kan vi fortsætte forløbet med fælles samtaler med længere interval og skræddersyet efter jeres ønske.

Familieterapi og forældrerådgivning

Som familie kan I opleve at være udfordret på forskellige områder. I kan være bekymret for et barns trivsel. I kan have svært ved at finde den rette vej i opdragelsen ift. fx grænsesætning eller håndtering af konflikter. I kan kæmpe med at få afstemt forældrestrategi med hinanden og opleve at blive fanget i en roller som den hårde og den bløde forælder. I kan have et ønske om hjælp til at få talt svære begivenheder igennem med jeres børn. I kan håbe at få anledning til at styrke jeres relationer hele vejen rundt i familien.

I forældrerådgivning vil vi undersøge de udfordrende situationer og have fokus på egne følelsesmæssige reaktioner, underliggende værdier og samspilsmønstre mellem forældrene eller mellem forælder og barn. Jeg vil have et omsorgsfuldt og støttende blik på de øjeblikke, hvor man ikke lykkes, og det giver ofte mening at tage et kig på egen opvækst, som en genvej til at forstå sin forælderrolle. Jeg vil have fokus på, at vi afslutter sessioner med konkrete idéer til hvad der kan arbejdes med, og sidenhen evaluerer arbejdspunkterne.

I familieterapi vil jeg ofte starte med samtaler med forældrene, for at afdække og arbejde med problemforståelse og forældreansvaret. Det er vigtigt i mine øjne at forældrene er med til at skabe et trygt rum for at inddrage børnene i terapi. Når børn er med til samtalerne vil jeg bestræbe mig på at skabe en god balance mellem lethed og alvor, så de føler sig tilpasse. Vi vil derfor også oftere bruge tavle, tegning, smileykort og øvelser for at have konkrete holdepunkter i samtalen. Med ældre børn fungerer det godt at have tid til samtale alene med mig og efterfølgende hjælpes om at videreformidle til forældrene, hvad vi har talt om.
Jeg vil hjælpe jer til at stå tydeligere frem i kommunikationen med hinanden og få skabt anledning til at reparere svigt og få hul igennem til mere omsorg og kærlighed.

I forældrerådgivning og familieterapi er jeg optaget af at få skabt de bedste betingelser for at jeres relationer kan styrkes, og at I kan få rum til at udvikle jer og tage et konstruktivt ansvar for jeres forældrerolle.

Skilsmisserådgivning

En skilsmisse er en livsomvæltning, som medfører forskellige forandringer og udfordringer for både forældre og børn. Måske har I lige besluttet jer for at blive skilt og ønsker rådgivning i, hvordan I bedst fortæller det til jeres børn og støtter dem i tiden derefter. Måske er I udfordret i forældresamarbejdet med konflikter eller kommunikationsproblemer. Måske er du selv presset af bruddet eller det svære samarbejde og ønsker individuel støtte til at stå så stærkt som muligt i din håndtering af de mange svære følelser.
I samtalerne med skilte forældre tager jeg afsæt i nyeste viden og flere års erfaring på feltet.

Rådgivning med børnefokus

I samtalerne vil I kunne blive mere skarpe på, hvad jeres børns behov er, og hvordan I bedst støtter dem som forældre. Jeg hjælper jer til at afstemme svære beslutninger og blive mere konkrete i, hvordan I ønsker at gribe situationer an. Jeg bidrager gerne med viden/erfaringer og er tydelig med vigtige opmærksomhedspunkter, men indtager ikke ekspertrollen, da I i sidste ende bedst kan vurdere, hvad der er rigtigt at gøre ift. jeres situation/jeres børn. Typiske emner:
– Hvordan tale med børnene om skilsmissen?
– Hvordan støtte børn bedst og tackle deres reaktioner?
– Hvordan sikre rød tråd mellem de to hjem?
– Hvad har børn brug for ift. forældresamarbejdet?

Forældresamarbejde og konflikthåndtering

Det er vanskeligt at skulle få et forældresamarbejde til at fungere, når der ofte var gode grunde til, at man ikke kunne fungere som par. Mange erfarer at svære konfliktmønstre fortsætter, eller svære følelser fra bruddet og tiden derefter spænder ben for den konstruktive dialog som skilte forældre. Jeg hjælper jer ved at etablere et trygt rum til at undersøge, hvad der kommer i vejen for den gode kommunikation. Vi afdækker sammen jeres nuværende konfliktmønster og bliver kloge på, hvordan I hver især kan bidrage til at bryde det. Jeg er meget fokuseret på, at I begge to får øget blik for jeres egen anpart i de destruktive mønstre, da forældre ofte kan være fastlåst i at f0kusere på, hvad den anden skal forandre. Vi vurderer sammen i forløbet om det kan give mening at kigge bagud i tid for at reparere tidligere svigt, og om dette skal foregå som fælles eller individuelt arbejde. Jeg vil have en særlig opmærksomhed på at være en tydelig tovholder i rummet, og skabe rum for opdelt samtale, der hvor følelserne eller konflikten bliver for intens.
Hvis I ønsker det, kan vi tage et fælles referat af samtalerne til slut, så det bliver tydeligt, hvad I arbejder på.

Hjælp til egen proces

Skilsmissen er en livskrise for mange, som indebærer både sorg over tabet af kernefamilien og tiden med ens børn, stress over mange svære beslutninger og alene-ansvaret og endeligt konflikter med den anden forælder. Kombination af de mange belastninger på én gang gør at det ofte kan være relevant med et støttende samtaleforløb. Børn i skilsmisse profiterer ofte meget af, at forældre vælger at arbejde med egne følelser i et samtaleforløb. Når en mor eller far drager omsorg for sig selv ved at skabe et rum til egne følelser, gør det også forældrene bedre rustet til at støtte og rumme børnene i deres svære følelser. Det kan desuden være hjælpsomt med terapeutisk arbejde og sparring ift. det svære forældresamarbejde – også individuelt.

Erfaringer og faglig baggrund

Jeg er autoriseret psykolog (godkendt af Psykolognævnet). Jeg har derfor tavshedspligt om de oplysninger, jeg får i mit arbejde. Jeg arbejder under ”De Etiske Principper for Nordiske Psykologer”.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og på vej mod at blive specialist i psykoterapi. Sideløbende med mit studie har jeg arbejdet indenfor det specialpædagogiske område og på behandlingshjem for børn, unge og voksne.

Jeg har i 6 år arbejdet som psykolog og underviser på Center for Familieudvikling med par, skilte familier, børne- og forældregrupper. Her havde jeg særligt fokus på kommunikation og konflikter. I min stilling har jeg stået for faglig udvikling af adskillige tilbud indenfor par og skilsmissefeltet, og undervist og superviseret fagfolk. Jeg er fortsat tilknyttet eksternt som forældregruppeterapeut i  ‘Sammen om Børnene’ – et flerfamilietilbud til skilte familier med højt konfliktniveau.

Jeg har i 3 år arbejdet på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre kommune med familiebehandling, forældrerådgivning og en bred vifte af problemstillinger. Jeg har undervist på Hvidovre Kommunes faglige efteruddanelse i systemisk/narrativ metode i familiearbejdet, og haft ansvar for at tilrettelægge faglige udviklingsprocesser og træningsdage internt. Jeg er uddannet i Feedback informed treatment hos Scott Miller og Susanne Bargmann og har superviseret ud fra FIT.
Jeg har en efteruddannelse i mentaliseringsbaseret arbejde med familier hos Eia Asen og Peter Fonagy i London. Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at tage en psykodynamisk efteruddannelse i ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) hos Jeanne Isaksen. Jeg er uddannet i Emotionsfokuseret parterapi (EFT) af Jette Simon.

Jeg kommer oprindeligt fra Århus og bor nu i Brønshøj med min mand og vores to børn.

Supervision

At finde den rette supervisor er ofte ikke kun et spørgsmål om at finde én med den rette faglige baggrund. Det er mindst ligeså vigtigt at finde en person som formår at skabe et trygt læringsrum, som er en dygtig tovholder, en skarp formidler og god rollemodel. Det er med andre ord helt centralt at finde det rette match, hvis supervisionen skal blive udbytterig. Jeg tager gerne en telefonsnak eller et møde inden et supervisionsforløb, så vi kan afstemme forventninger og se hvordan kemien passer.

Som supervisor er jeg optaget af følgende:

  • At supervisionen bliver både fagligt inspirerende og hjælpsom på det mere konkrete plan. Det kan fx være at træne terapeutiske greb via rollespil eller få idéer til interventioner i de kommende samtaler i et udfordrende forløb.
  • At undersøge cases via fremlæggelse eller videoklip, og derved skabe et mere nærværende læringsrum.
  • At bringe mig selv i spil med både sårbarheder, fejltrin, positive erfaringer og viden.
  • At holde øje med de non-specifikke faktorer og hjælpe supervisanden til at styrke alliancen med de klienter, som opleves særligt udfordrende.
  • At opdage blindspots ved fælles hjælp og blive mere skarpe på de mønstre som supervisanden falder ind i i sin terapeutrolle.
  • At skabe en tryg og tydelig ramme om supervisionen, og sikre løbende evaluering af rammen.
“Jeg oplever, at Trine går meget nysgerrigt og professionelt til mig som terapeut og er dygtig til at hjælpe mig til at mærke efter og tune ind på, hvad der er det mest centrale, som jeg har brug for at tage op på supervisionen. Trine er desuden hamrende dygtig til at være konstruktiv, ærlig og samtidig stille nogle skarpe reflekterende spørgsmål, der ofte rammer hovedet på sømmet, og som efterfølgende giver mig mod på at gå tilbage til terapien med fornyet energi.” Karoline 27 år – nyuddannet psykolog

Jeg superviserer psykologer og tværfaglige teams, både i individuelle forløb og grupper. Psykologer under autorisation kan med fordel gå i et længervarende forløb med en supervisionsmakker. Her kan forløbet tilrettelægges efter behov. Jeg har gode erfaringer med at tilbyde online supervision.

Undervisning

Jeg er en erfaren underviser, som med afsæt i ovenstående viden og kompetencer kan bookes til undervisningsopgaver eller foredrag. Jeg bruger gerne videoklip, øvelser, eller eksempler fra egen praksis til at illustrere centrale pointer i min undervisning. Jeg får at vide, at jeg er god til at flette teori og praksis i mine oplæg, og formidle med både ydmyghed og sikkerhed. Kontakt mig for en uforpligtende dialog.

Vesterbro (Axeltorv 6)
Lukket for tilgang af nye klienter

Trine Hjorth Bønnerup

Cand.psych.aut. og parterapeut

I samtalerne vil jeg balancere mellem støtte og motivation til forandring . Jeg arbejder fokuseret og med et skarpt blik på at afkode mønstre og bagvedliggende følelser i konflikter og udfordringer. Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag DagtiderAkuttider DanskEngelsk

Telefon: 40758999
Mail: trinehjorth@psykologerne.dk

Events med Trine Hjorth Bønnerup

Seneste blogindlæg fra Trine Hjorth Bønnerup

Spill-overeffekten og udbrændthed i familielivet

24. januar 2021

Trine Hjorth Bønnerup

Spill-overeffekten og udbrændthed i familielivet

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Trine Hjorth Bønnerup


Se flere podcasts

Nyheder fra Trine Hjorth Bønnerup

Kontakt Trine Hjorth Bønnerup

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book her en konsultation hos psykolog Trine Hjorth Bønnerup her og gennemfør booking.

Du kan booke en tid til en psykologsamtale med Trine Hjorth Bønnerup i kalenderen herunder. Klik på den ydelse du ønsker, vælg en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking.

Lukket for tilgang af nye klienter