Psykolog Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut. & specialist i psykoterapi

Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut. & specialist i psykoterapi

Velkommen!

Der kan være flere forskellige grunde til at søge en psykolog. Hvorvidt du ønsker individuel terapi, samtaleterapi som pårørende eller supervision som fagperson, er jeg optaget af at skabe et trygt rum, hvor du oplever, at du kan tale åbent og frit om dine udfordringer og bekymringer.

Individuel terapi

Jeg tror på, at vi udvikler og forandrer os bedst i et rum præget af forståelse og tryghed. Det er derfor vigtigt for mig, at du føler dig godt tilpas og du oplever, at din problematik bliver set og forstået. Du er i terapien ikke alene om det svære. Jeg vil sammen med dig arbejde engageret og deltagende med dig om din proces. Jeg tilbyder et rum, hvor vi sammen kan bearbejde de oplevelser, følelser og tanker, der skaber ubehag og smerte i dig, kigge på typiske mønstre for dig og omsorgsfuldt arbejde med, at du oparbejder styrke og evne til at klare dette.

Jeg tilbyder terapi til unge over 18 år og voksne.

 

Jeg er specialiseret indenfor følgende områder: Traumer Selvværd Relationer 

Traumer

Har du været udsat for traumatiske oplevelser? Du kan f.eks. have været udsat for nedsættende og ydmygende handlinger, vold, partnervold, voldtægt eller gentagne seksuelle overgreb enten som barn eller voksen. Hvis du igennem livet (gentagne gange) har været udsat for traumer, kan du fortsat leve med mén efter dette, også selvom traumeoplevelsen ligger flere år tilbage. Du kan f.eks. opleve uønskede erindringer/minder, der dukker op om traumerne, et øget alarmberedskab, ængstelighed eller angst, og du forsøger at undgå både tanker og situationer, som minder om de tidligere traumer. For nogle kan traumer også medføre et negativt selvbillede, oplevelser af skyld og skam, at man har vanskeligt ved at være i sine nære relationer, og man kan have svært ved at regulere sine følelser, så følelser enten er for intense eller man har vanskeligt ved at føle tilstrækkeligt. I et traumefokuseret terapiforløb arbejder vi med din traumeoplevelse, så du når en bearbejdning af selve oplevelsen samt de svære følelser, tanker og handlinger, der kan være knyttet til traumeoplevelsen. Minderne forsvinder ikke, men du vil bedre kunne håndtere dine minder og tidligere oplevelser. Målet for traumeterapien er, at du i højere grad kan slippe fortiden, og leve mere forbundet til og autentisk i nutiden sammen med de mennesker, du holder af. For at arbejde terapeutisk med tidligere traumer er det nødvendigt, at du kan huske traumerne og du kan håndtere at tale om disse i et trygt rum. Jeg er i den indledende fase af terapien optaget af, at det er trygt for dig at være i rum med mig. Vi går nænsomt frem i et tempo, som passer dig.  

Selvværd

Er du ofte hård ved dig selv? Har du tendens til at tænke selvkritisk, og har for vane at nedvurdere og dømme dig selv? Så er du måske én af mange, som lever med et lavt selvværd. Et lavt selvværd kan bl.a. komme til udtryk i form af selvkritiske tanker, en følelse af utilstrækkelighed og en oplevelse af, at sociale situationer er udfordrende. Selvkritiske tanker kan ofte køre i ring, og tankerne kan være så overvældende, at de i sidste ende kommer til at stå i vejen for det liv, som du gerne vil leve. Følelsen af utilstrækkelighed kan for nogle medføre meget strenge og perfektionistiske krav til sig selv. Sociale situationer kan være udfordrende i en grad, så du f.eks. trækker dig, nogle gange isolerer dig, eller andre gange kan være ekstremt hjælpsom og accepterende over for andre. Et lavt selvværd kan ofte have en sammenhæng med tidligere vanskelige oplevelser i livet. Der vil i terapien både arbejdes med en forståelse af, hvorledes disse tidligere vanskelige oplevelser fortsat har betydning for dit liv i dag, og hvordan tanker om dig selv og andre samt hvordan dine konkrete handlinger kan vedligeholde et lavt selvværd. Det kan være smertefuldt og for nogle skamfyldt at arbejde med sit selvværd, og det er derfor vigtigt for mig, at du oplever, at vi i et trygt rum samarbejder nænsomt om din problematik. 

Relationer

Sunde relationer til andre er afgørende for, at vi oplever forståelse, et godt indre klima og meningsfuldhed igennem livet. Det er derfor essentielt for os som mennesker at danne og vedligeholde balancerede, sunde og nærende relationer til andre. Vi har hver især forskellige udgangspunkter for at indgå i relationer til andre, og vi vil opleve at nogle relationer er ukomplicerede og ligetil at være i, mens andre vil være drænende og måske konfliktfyldte. Hvis du oplever, at du i forskellige relationer gennemgående kan have forskellige vanskeligheder, f.eks. ofte føle dig overset, afvist eller usikker, opleve andre som kritiserende eller intimiderende, ofte vælge at trække dig, så kan du arbejde med, hvordan du indgår i relation til andre. Vores måde at relatere os til andre på, vil ofte være sammenhængende med, hvordan vores relationer tidligt i livet har udspillet sig. På den måde grundlægger vi tidligt et tilknytningsmønster. Der vil i det terapeutiske arbejde være fokus på dit tilknytningsmønster, evne til at lytte til andre og aflæse andres intentioner, dit behov for nærhed – distance i relationer, evne til at mærke dig selv, og behov for at have dig selv med i kontakten med andre.  

Samtaleterapi for/med pårørende

Det kræver en helt særlig evne at være i relation til en person med psykiske problemer. Du kan som pårørende opleve, at du skal støtte og hjælpe den anden med sine psykiske problemer, og samtidig ikke vide, hvordan du gør dette. Og midt i det hele glemmer du hensynet til dig selv. Du kan til gengæld som person med psykiske lidelser have mange tanker om, at du belaster dine nærmeste, og derfor forsøge at holde en distance, og med tiden opleve f.eks. tiltagende ensomhedsfølelse. Relationen kan blive præget af svære følelser, distance, konflikter eller opgivenhed, og I kan opleve at blive fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre. I et terapeutisk forløb er der fokus på at formidle grundlæggende forståelse af de psykiske problemer, som der kæmpes med, og der arbejdes med balancen mellem hensynet til jer hver især og hensynet til relationen. Jeg hjælper jer med at tale om det, som er svært imellem jer med sigte på at nå en større forståelse imellem jer, samt arbejde med de svære følelser, der måske blokerer for den relation, som I ønsker at have til hinanden.  Vi aftaler inden forløbet opstartes, hvorvidt der skal afholdes individuelle samtaler i opstarten, eller om I ønsker samtaler, hvor I alle er tilstede. Dette afhænger af jeres samlede situation.

Supervision

Jeg tilbyder supervision til psykologer, læger, terapeuter, sundhedspersonale og andre faggrupper, som ønsker faglig fordybelse, refleksion og udvikling. Jeg er i gang med at uddanne mig som supervisor, og jeg har en bred erfaring med at supervisere inden for det psykiatriske voksenområde. Jeg har de seneste 8 år superviseret tværfaglige grupper (psykologer, læger, sygeplejersker, fysioterapeut), superviseret psykologer op til autorisation enten individuelt eller i gruppe, superviseret psykologer på vej til specialistgrad i psykoterapi. Supervisionen retter sig mod udvikling af din faglige identitet. I supervisionsrummet arbejdes med udgangspunkt i konkrete cases bl.a. med fokus på diagnose/tilstand ved patient/klient, forskellige terapeutiske tiltag og din personlige stil. Jeg benytter metoder inden for henholdsvis den psykodynamiske og kognitive tilgang. Jeg er autoriseret af psykolognævnet, og blevet specialistgodkendt ved Dansk Psykologforening i klinisk psykologi og psykoterapi med voksne. Som psykolog kan du bruge supervisionen både til din autorisation og specialistuddannelse. Endvidere er jeg godkendt supervisor på psykodynamisk grundlag ved Dansk Psykiatrisk Selskab i forhold til varetagelse af supervision af yngre læger under uddannelse i psykoterapi.

Lidt om mig som psykolog…

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007. Jeg er efter endt uddannelse, blevet autoriseret som psykolog ved Psykolognævnet og blevet specialistgodkendt ved Dansk Psykologforening i psykoterapi med voksne og i klinisk psykologi. Min terapeutiske erfaring har jeg hentet gennem min ansættelser på psykoterapeutiske afsnit i psykiatrien, fra spædbarnsambulatoriet i psykiatrien, fra distriktspsykiatrien, fra Kvinderådgivningen Brunhilde og fra min private praksis. Jeg har arbejdet i psykiatrien i sammenlagt 12 år, og fra 2020 været fuldtidsprivatpraktiserende psykolog. Jeg har i de sidste 15 år samarbejdet med mange i deres proces med at skabe et liv med større nærvær og trivsel, og jeg har derfor bred erfaring indenfor unge- og voksenområdet. Jeg har samarbejdet med personer, der har bl.a. har kæmpet med selvværdsproblematikker, traumer, angst, depression, forældreskab, relationelle vanskeligheder, psykotiske lidelser, pårørende til personer med psykiske lidelser, livskriser mv. Jeg er, udover at være autoriseret psykolog, også specialist i psykoterapi med voksne, hvilket vil sige, at jeg har stor erfaring med at tilbyde, tilrettelægge og gennemføre terapiforløb, og desuden løbende har uddannet mig inden for flere forskellige terapeutiske retninger. Min primære referenceramme er psykodynamisk, hvor jeg er uddannet fra Institut for Psykoseterapi og desuden efterfølgende taget grunduddannelse i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Jeg er aktuelt i gang med at færdiguddanne mig som ISTDP-terapeut. Jeg er med tiden også skolet inden for den kognitive ramme i form af kognitiv adfærdsterapi og har fulgt kurser i mindful compassion baseret på Compassion Focused Therapy (CFT). Især de senere år har jeg beskæftiget mig indgående med traumeterapi, og har uddannet mig indenfor Prolonged Exposure Therapy (PE) og desuden ofte arbejdet med udgangspunkt i Cognitive Processing Therapy (CPT) samt stabiliserende tilgange inden for traumeterapi. Jeg er senest blevet certificeret som EMDR-terapeut.

Jeg bruger de forskellige tilgange fleksibelt, så du oplever, at psykologforløbet skræddersys til din problematik.

For at holde mig opdateret og kunne tilbyde den bedste og mest målrettede behandling prioriterer jeg efteruddannelse og supervision højt. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP).

Priser og vilkår

Indledende samtale, 80 min., 1950,- kr.

Individuel terapi, 50 min., 1300,- kr.

Individuel online terapi, 50 min., 1300 kr.

Individuel terapi, 80 min, 1950 kr.

Samtaler med pårørende/familiesamtaler, 90 min., 2200 kr.

Individuel supervision, 60 min., 1400 kr. (pris for gruppesupervision afhænger af antallet af deltagere)

Du betaler efter endt session med mobilepay eller bankoverførsel.

Den indledende samtale varer 80 min., så der er mulighed for at komme ordentligt rundt om din problematik.

Ved individuelle forløb anbefaler jeg sessioner á 80 min. varighed, så du får størst udbytte af den terapiform, som jeg arbejder med.

Muligheder for tilskud

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, og derfor kan du ikke bruge din henvisning fra lægen hos mig.

Har du en sundhedsforsikring, pensionsordning eller anden forsikring, der tilbyder psykologhjælp, kan du ofte gennem disse ordninger få betalt store dele af udgifterne fra samtalerne hos mig. Tjek dog altid, om du har frit psykologvalg! Hvis du har, kan du komme hos mig.

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få 300 kr. tilbage pr. samtale. Kontakt dem for yderligere information.

Regler for afbud

Du kan melde afbud til en samtale senest 24 timer før uden det koster dig noget.

Melder du afbud senere end dette – eller udebliver du fra samtalen – opkræver jeg fuldt honorar.

Fortrolighed

Som psykolog arbejder jeg under tavshedspligt. Alt hvad jeg hører i en terapeutisk sammenhæng, vil således blive behandlet som strengt fortroligt.

Herudover arbejder jeg under ansvar i forhold til Psykolognævnets retningslinjer, psykologloven samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Indre By (Rømersgade 3)

Rikke Jamborg Hansen

Cand.psych.aut. & specialist i psykoterapi

Jeg tilbyder et rum, hvor du kan arbejde med tidligere traumer, seksuelle overgreb, PTSD, svære følelser og utrygge relationer. Jeg har fokus på, at du bearbejder de oplevelser, der skaber svære følelser og tanker i dig, og sammen med dig kigge på dine typiske mønstre. Jeg er optaget af at skabe et nærværende og anerkendende… Læs mere

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag Dagtider Dansk

Telefon: 42641594
Mail: rikkejamborg@psykologerne.dk

Events med Rikke Jamborg Hansen

Seneste blogindlæg fra Rikke Jamborg Hansen

Se flere blogindlæg

Seneste podcasts med Rikke Jamborg Hansen


Se flere podcasts

Nyheder fra Rikke Jamborg Hansen

Kontakt Rikke Jamborg Hansen

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Se ledige tider og book her en konsultation hos psykolog Rikke Jamborg Hansen her og gennemfør booking.

Du kan booke en tid til en psykologsamtale med Rikke Jamborg Hansen i kalenderen herunder. Klik på den ydelse du ønsker, vælg en dato der passer dig, og se hvilke ledige tider der er at vælge imellem, klik derefter på tiden og gennemfør booking.